Bezpieczna eksploatacja

bezpieczeństwo i higiena pracy bhp

W tym przypadku nie można skutecznie tłumaczyć się korzystnością regulacji dla pracownika. Zresztą korzystność taka miałaby charakter pozorny, ponieważ w istocie byłoby to rozwiązanie mniej korzystne. Przepisy bhp ustanowione są po to, aby chronić życie i zdrowie pracowników.

Z powyższych względów, dokonując wykładni przepisów o czasie pracy i dniach wolnych od pracy, a także podstawowych regulacji urlopu wypoczynkowego, w kontekście powiązania z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, nie sposób pomijać ochronnego ich charakteru. Ten charakter powinien być pryzmatem, przez który dokonuje się poprawnego wyłożenia przepisów.

Gdyby w regulaminie pracy zawarto zapis nakazujący zawiadomić o wypadku pracodawcę i inspektora bhp, wówczas byłoby to wykroczenie poza obowiązek ustawowy. Pracownik jest ustawowo obowiązany powiadomić o wypadku przełożonego, toteż w regulaminie pracy dopuszczalne jest jedynie skonkretyzowanie, o jaką osobę chodzi.

W Stanach Zjednoczonych szkolenie specjalistów bezpieczeństwa jest obsługiwany przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poprzez ich ochrony osobistej edukacji i ośrodków badawczych . W Australii, szkolenia w zakresie BHP jest dostępny na poziomie kształcenia i szkolenia zawodowego, a na studiach uniwersyteckich i podyplomowych. Takie kursy uniwersyteckie może być akredytowany przez Radę Akredytacji Instytutu Bezpieczeństwa Australii. Instytut opracował pewien zasób wiedzy, jaką uzna za jest wymagane przez różne branże bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego i oferuje kwalifikacji zawodowych w oparciu o ocenę czterech etapach.

W drugim przypadku mamy natomiast do czynienia z rozszerzeniem obowiązku na dwa wskazane podmioty i dlatego czynić tego nie wolno. Niedopuszczalne jest także ograniczanie w układzie zbiorowym pracy czy w regulaminie pracy obowiązków ciążących na pracownikach z mocy ustawy.

Z tego względu, wyłączenie stosowania niektórych postanowień bhp, poczytać należałoby jako zabieg mniej korzystny dla pracownika. Przy ocenie korzystności należy posługiwać się przesłanką obiektywną a nie subiektywną (zob. T. Wyka „Bezpieczeństwo i higiena pracy – po nowelizacji prawa pracy” Wydawnictwo Difin Wydanie II Warszawa 1999 r. str. 24).

Na przykład, University of Connecticut jest online Certyfikat BHP, umożliwia studentom zapoznanie się z nadrzędnych koncepcji poprzez program 15-kredytowej (5 dań). Programy takie jak te są często odpowiednie narzędzia w budowaniu silnej platformy edukacyjnej dla nowych menedżerów bezpieczeństwa przy minimalnym nakładzie czasu i pieniędzy. Ponadto, większość higienistki szukać certyfikacji przez organizacje, które kształcą w konkretnych obszarach koncentracji, koncentrując się na pojedynczych zagrożeń w miejscu pracy.

Znając ułomności legislacyjne istniejące w Kodeksie pracy, zwłaszcza przepisy wydłużające dobowy czas pracy, jak np. równoważne normy czasu pracy, przerywany czas pracy, praca przy dozorze urządzeń, czy praca w ruchu ciągłym, powinny być interpretowane w sposób ścisły lub zawężający, a w żadnym wypadku nie rozszerzający. Istnieje wiele poziomów szkolenia obowiązujące w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Programy w zakresie od indywidualnych certyfikatów niekredytowym, skupiając się na konkretnych obszarach zainteresowania, do pełnych programów doktoranckich. University of Southern California była jedną z pierwszych szkół w Stanach Zjednoczonych do zaoferowania Ph.D.

Jednak mniejsze firmy często nie mają specjalistów bezpieczeństwa w pełnym wymiarze godzin na pracowników, a tym samym ich wyznaczenie aktualnego pracownika do odpowiedzialności. Osoby, którzy znaleźli się w pozycjach takich jak te, lub dla tych, zwiększając atrakcyjność rynkową w poszukiwaniu pracy i promocji arenie, może starać się program certyfikacji kredytowej.